Disclaimer

MaantjeMusic (Kamer van Koophandel: kvk 52206785), verleent u hierbij toegang tot http://www.maantjemusic.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

MaantjeMusic behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op http://www.maantjemusic.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van MaantjeMusic.

Beperkte aansprakelijkheid

MaantjeMusic spant zich in om de inhoud van http://www.maantjemusic.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op http://www.maantjemusic.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van MaantjeMusic.

Bij vermelding van eventuele prijzen op http://www.maantjemusic.nl zijn deze onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op http://www.maantjemusic.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan MaantjeMusic nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij MaantjeMusic.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van MaantjeMusic, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd.